Дата и час: 04 Юни 2020, 11:28

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2008, 16:03 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
От скоро нашето скромно гаражче предлага ремонт на алуминиеви джанти и Машинно изправяне на мото капли..в София работим и с куриери цените са без конкуренция за повече инфо на ЛС civic_coupe@abv.bg и 0885077999 пп. Ако модераторите преценят че обявата е реклама нека я преместят или изтрият при нужда ще ни намерите в mobile.bg графа Услуги/Други услуги ;) Благодаря...


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2008, 16:11 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 07 Дек 2005, 21:12
Мнения: 1605
Местоположение: Белене
А спицови джанти пипате ли?


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2008, 20:44 
Offline
Майор
Майор

Регистриран на: 11 Ное 2006, 14:56
Мнения: 537
Местоположение: МесокомбинатО
Айде да иде тая тема в "Реклами"

_________________
13427% oт хората във форума незнаят български език и немогат да пишат гръмотно. Освен това и неизкат да се на учат. Ако си от останалите 247%, които знаят, че "зграда" се пише без кавичките, ходи си сипи едно двойно!
Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2008, 21:34 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
ПастетО написа:
Айде да иде тая тема в "Реклами"
:abravo:
Цитат:
А спицови джанти пипате ли?

Да :wink:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2008, 14:10 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
:wink:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 09 Апр 2008, 14:29 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 07 Дек 2006, 13:15
Мнения: 1434
Местоположение: Sofia
Сори, но не виждам адрес, работно време и тн?

_________________
K1200RS


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2008, 18:50 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
Повече информация на ЛС и телефончето ;) Ето малко снимков матерял относно работата ни 8) [url]
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=82989[/url]


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 27 Май 2008, 23:12 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
:wink:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2008, 09:38 
Offline
Майор
Майор
Аватар

Регистриран на: 16 Сеп 2004, 13:52
Мнения: 735
Местоположение: Sofia
Õîäèõ ïðè ìîì÷åòàòà ñ ïðåäíàòà êàïëà íà Åâðîïàòà òúé êàòî íÿêîëêî ïúòè óäðÿì â ãîëåìè äóïêè è åäèí ïúò ïðè êàòàñòðîôà ñå áÿõ íàìåòêàë íà áîðäþðà. Ïðîáëåìà áåøå, ÷å ìîòîðà ïðè 80 êì/÷ èçïàäà â ðåçîíàíñ ìíîãî ñåðèîçíè âèáðàöèè è ñåãà êàòî äîéäå âðåìå çà ñìÿíà íà ïðåäíàòà ãóìà ðåøèõ äà ñå âèäè è äæàíòàòà. Ñâàëèõ ãóìàòà îò äæàíòàòà ïðåäè äà ÿ çàíåñà è çàíåñîõ ãîëà äæàíòà. Îêàçà ñå, ÷å äæàíòàòà å çàâàðÿâàíà ÿâíî ÷óïåíà ïðè ïðåäèøåí ñîáñòâåíèê íî áåøå íàïðàâåíà äîáðå. Íà ïðúâ ïîãëåä èçãëåæäàøå äîñòà êðèâà è ìè êàçàõà, ÷å ìîæå äà ñå ñ÷óïè çàâàðêàòà ïðè èçïðàâÿíåòî è äà òðÿáâà äà ñå çàâàðÿâà íà íîâî.  ïîñëåäñòâèå ñëåä êàòî ñå êà÷è íà ìàøèíàòà ñå îêàçà, ÷å å ìíîãî ìàëêî êðèâà è òî íå íà çàâàðêàòà çà ìîé êúñìåò. Òîâà, ÷å íà ïðúâ ïîãëåä èçãëåæäà êðèâà å çàðàäè çàâàðêàòà êîÿòî íå å ïåðôåêòíà êàòî íîâà íà áîðäà è ëåêî èãðàå íî âúòðå êúäåòî ëÿãà ãóìàòà íÿìàøå êðèâî êîåòî å ïî âàæíîòî. Òà ìîì÷åòàòà äàäîõà îáåêòèâíî ìíåíèå è çà òàçè ëåêà êðèâèíà ìè âçåõà 20 ëâ êîåòî å ìíîãî äîáðà öåíà. Ïðåäè òîâà õîäèõ ïî ðàçíè äðóãè ìåñòà íÿìà äà óïîìåíàâàì êúäå íî ìè íàïðàâè ëîøî âïå÷àòëåíèå:

1. Ïîãëåæäà äæàíòàòà áåç äà å ñâàëèë ãóìàòà è îòñè÷à " ÎÎÎ ÿ ãëåäàé êàê áèå êðèâà å 70 ëâ ùå ñòðóâà èëè â äðóãèÿ ñëó÷àé 100 ëâ ùå ñòðóâà." Íå ìè å ÿñíî áåç äà å ìàõíàòà ãóìàòà êàê ãî îïðåäåëÿò òîâà áèå âèäèìî äà çàùîòî å çàâàðÿâàíà àìà òîâà íå çíà÷è, ÷å òàì êúäåòî ëåæè ãóìàòà îò âúòðå å êðèâà.
2. Íàãðÿâàíå è ìëàòåíå ñ ÷óêà âèäÿõ ãî íà äðóãà äæàíòà è ïîáÿãíàõ ïàíè÷åñêè :).

Ñëîæèõ íîâàòà ãóìà, âåíòèë à îáðàçåí àëóìèíèåâ ñðåùó 20 ëâ â Äàëêî, áàëàíñ è âñè÷êî çàñïà. Ñåãà ìîòîðà íå òðåïâà ìíîãî ñà ìó ïî ìàëêî âèáðàöèèòå è èç÷åçíà òîçè ðåçîíàíñ êîéòî èìàõ íà 80 êì/÷. Âñå ïàê è ìîì÷åòàòà êàçàõà, ÷å ðåçîíàíñà íàé- âåðîÿòíî å îò ãóìàòà íå îò äæàíòàòà çàùîòî å áèëà ìíîãî ëåêî êðèâà.  êðàéíà ñìåòêà îáåêòèâíà ïðåöåíêà è öåíà ñïîðåä òîâà êîëêî ðàáîòà èìàò ïî äæàíòàòà, à íå êàòî äðóãèòå 100 ëâ è òîâà å íÿìà çíà÷åíèå êàêâî è å. Îñâåí òîâà èìàò ìàøèíè è íå ìëàòÿò ñ ÷óêà êàòî äðóãèòå õàìàëè. Äîâîëåí ñúì îò ñâúðøåíàòà ðàáîòà.

_________________
Изображение


Последна промяна Tonyco на 04 Юни 2008, 10:07, променена общо 1 път

Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 04 Юни 2008, 09:43 
Offline
Полковник
Полковник

Регистриран на: 24 Яну 2007, 21:20
Мнения: 2075
Местоположение: с. Алваново, Ескиджумайска околия
Това с нагряването и млатенето с чук съм го виждал на живо...с моя джанта (също няма да казвам къде), цена -60лв, отношение - никакво... Така че, Тони благодарско за споделеното изчерпателно инфо - мисля, че ще е полезно за всички!

_________________
http://foriunderground.blogspot.bg/
Alvanovo motors - "Сам съм си клуб, сам съм си президент!"


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юни 2008, 22:15 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
Изправяме и АТВ капли тук може да видите за какво става въпрос :wink:

http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 0#p1173990


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юни 2008, 22:29 
Offline
Подполковник
Подполковник
Аватар

Регистриран на: 15 Апр 2006, 20:10
Мнения: 851
Местоположение: Вакарелско
аз не мога да се сетя какво очаквате , в крайна сметка не сте отишли на спа център.
Джантите се изправят с чук а тия дето го правят не са завършили техникум за геиши за да угодят на вашите крехки потребителски щения.

БАСииии с тоя чук какво ще правииии......

Ама как ми се намръщи.....

Виде ли го к'ви косми има.....

АААА сегаааа обадения на другаркатаааааааааааа :lol: :lol: :lol: :lol:

Нема да им стъпим докато не махнат чукАААА..... :ozyben: :ozyben: :ozyben:

_________________
На ваше място аз бих описал подробно всичките си приключения, като отстраня всичко освен отношенията с хората.
Източник:писмо от Толстой до Миклухо-Маклай. “Човекът от луната”


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юни 2008, 22:36 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
Как с чук бе приятел ако правиш 3 тона удар с чука съм съгласен :lol: С чука може да си я изправимшако видимо на някое място ако е подал борда да го върнеш само но вътрешния борд този който води гумата и от който тресе когато е крив ако някой го изправи с чука му предлагам веднага работно място :D или джантата за АТВ-то от по горният линк :?


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: :)
МнениеПубликувано на: 20 Юли 2008, 13:54 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
:wink:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 24 Ное 2008, 13:21 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
up


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2009, 21:39 
Offline
Редник
Редник

Регистриран на: 25 Мар 2008, 15:56
Мнения: 26
Местоположение: Издирва се!
:wink:


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 26 Май 2009, 07:08 
Offline
Полковник
Полковник

Регистриран на: 20 Окт 2005, 14:28
Мнения: 2139
Местоположение: Русе
Търся кой да изправи предната капла на един Вулкан - не е много крива, няма накъсани спици и се чудя дали "майсторите" с машинното изправяне на автомобилни джанти ще се справят с нея :oops:

_________________
Ако не бях луд, щях да съм ненормален

www.zmei.bg


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 28 Май 2009, 01:41 
Offline
Майор
Майор
Аватар

Регистриран на: 13 Юни 2008, 08:15
Мнения: 549
Местоположение: София
jojost_tuning написа:
dai shte ti q napravq


http://6lyokavitza.org/index.html

Пич, не се учудвай, ако никой не разбира какво му пишеш... Не знам дали си разбрал, но Ние, Българите... в България... ползваме БЪЛГАРСКАТА азбука...

_________________
"...едните философи смятат, че животът в основата си е прост, но се подчинява на сложни закони, другите твърдят, че в основата си животът е сложен и се подчинява на прости закони, от трета страна идвам аз с убеждението, че животът в основата си е смахнат и пиенето никога не стига..."


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 28 Май 2009, 10:22 
Offline
Лейтенант
Лейтенант
Аватар

Регистриран на: 04 Яну 2007, 23:24
Мнения: 219
Местоположение: Pyce
ЗМЕЙ написа:
Търся кой да изправи предната капла на един Вулкан - не е много крива, няма накъсани спици и се чудя дали "майсторите" с машинното изправяне на автомобилни джанти ще се справят с нея :oops:


Венци не можели ?


Върнете се в началото
 Профил  
 
МнениеПубликувано на: 28 Май 2009, 12:56 
Offline
Полковник
Полковник

Регистриран на: 20 Окт 2005, 14:28
Мнения: 2139
Местоположение: Русе
Венци със сигурност може, но не си струва да ангажирам таланта му с прозаична желязна хромирана капла, ако има друг вариант. Пък и честно да си призная, не знам дали след съответната манипулация хрома ще си бъде на мястото :oops:

Та - jojost_tuning, след като изправиш каплата ще има ли следи от манипулацията и ако да - какви и колко ?

_________________
Ако не бях луд, щях да съм ненормален

www.zmei.bg


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com