Дата и час: 27 Май 2019, 03:21

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 03:57 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 15 Юли 2008, 23:08
Мнения: 23
Местоположение: Bucharest, Romania
3äðàâåéòå! Ìîåòî èìå å Êàëè è àç ñúì îò Áóêóðåù. Àç ñúì îêîëî íîâèÿ òóê è ìîÿò áúëãàðñêè íå å òîëêîâà äîáðî. Ìîåòî ñåìåéñòâî å ðîäåíà â Òâúðäèöà, íî òå òðÿáâàøå äà íàïóñíàò Áúëãàðèÿ è äà ñå ïðåìåñòè â Ìîëäîâà ïîâå÷å îò ñòî ãîäèíè. Ñëåä òîâà, óñòàíîâåíè â Ðóìúíèÿ.

Íàó÷èõ áúëãàðñêè îò ìîÿòà áàáà êîãàòî èìàõ 6 ãîäèíè, íî òÿ ïî÷èíà è áàùà ìè ñúùî å ïî÷èíàë. Åòî çàùî íå ðàçïîëàãàì íèêîãî äà ãîâîðè íà áúëãàðñêè è çàáðàâèõ âñè÷êè, ÷å ñúì çíàåë. Cåãà, ñå èçïîëçâà Google Translate, ïðî÷åòîõ âíèìàòåëíî êàêâî ïèøå è ñå îïèòâàì äà ñè ïðèïîìíèòå áúëãàðñêè. Àç ñúì ìíîãî ñèãóðåí ÷å ñúì íàïðàâèë ãðåøêè, íî àç ñå íàäÿâàì, ÷å ùå ìå ïðîñòèì. :oops:

Ìîæå áè ùå âè ïîñðåùíå âñè÷êè â Îáçîð ìåæäó 4 è 10 àâãóñò. :bira:

Àêî íÿêîãà ñå íóæäàå îò ïîìîù, àêî èäâàòå çà Ðóìúíèÿ, ïðîñòî ïîïèòàéòå ;) Àç è ìîèòå ïðèÿòåëè ùå âè ïîìîãíàò.


Øîôèðàíå áåçîïàñíî!

Ïðåãðúùàì âè âñè÷êè,

Êàëè

_________________
Suzuki GSX 600 F
+40.766.66.84.20


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 07:48 
Offline
Капитан
Капитан
Аватар

Регистриран на: 17 Мар 2006, 21:12
Мнения: 406
Местоположение: PLOVDIV
Здрасти Kali. Добре дошъл/дошла. Не се притеснявай за българският-познавам доста хора, които никога не са напускали тая държава, а пък говорят и пишат много по-зле от теб. Приятни забавления във форума :D

_________________
http://obedineni.blogspot.com/
==================================================================================
Когато често се срещаме с дадени хора те стават част от живота ни. И като станат част от живота ни започват да се опитват да го променят. И се сърдят, когато не правим това, което те изискват от нас. Понеже всеки си мисли, че знае как другият трябва да живее живота си, но всъщност никой не знае как трябва да живее своя собствен!!!

Писането на български език с латински букви е същото като писането с лайна по стената-чете се, но не е приятно.


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие: ...
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 08:19 
Offline
Капитан
Капитан
Аватар

Регистриран на: 28 Юни 2008, 01:37
Мнения: 428
Местоположение: London
Здравей и от мен.
Обзор ми е малко далеч, но ако минаваш покрай Централна България и имаш нужда от гид или помощ - обаждай се.

_________________
Dark Inside The Night


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 09:21 
Offline
Сержант
Сержант
Аватар

Регистриран на: 24 Юли 2007, 12:16
Мнения: 71
Местоположение: София, България
Добре дошла и от мен - чудесно е че се опитваш да не забравиш българския :) Със сигурност ще се обадя ако наминавам към Румъния, Букурещ е хубав град ;) Успех ти желая!!!

_________________
skype: dobromirdinkov
Yamaha YZF R1


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 09:43 
Offline
Сержант
Сержант
Аватар

Регистриран на: 18 Окт 2007, 19:37
Мнения: 117
Местоположение: София
Привет и от мен Кали и добре дошла (дошъл) във форума! Не се притеснявай за езика, справяш се отлично :abravo:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 12:14 
Offline
Капитан
Капитан
Аватар

Регистриран на: 20 Авг 2006, 14:40
Мнения: 338
Принципно не съм от привестващата трупа, но това заслужава похвала - Давай все напред, до тук се справяш чудесно.


Ати


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 12:28 
Offline
Майор
Майор
Аватар

Регистриран на: 13 Ное 2006, 19:40
Мнения: 775
Добре дошла/дошъл ...!

Радвам се, че има такива БЪЛГАРИ като теб!!!!! Заради хора като теб се чувствам горд, че съм българин, което напоследък със залялата ни селения все по-малко е повод човек да се гордее!

Поздравления за добрия български!

_________________
Meine Ehre heißt Treue


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 14:02 
Offline
Подполковник
Подполковник
Аватар

Регистриран на: 01 Юни 2006, 00:11
Мнения: 831
Местоположение: София
E, добре си дошъл Кали!!!

_________________
1. Секунда невнимание - цял живот мъртъв!
2. Човек се учи докато е жив! И след това прилага на практика наученото.
3. Когато всички възможности са изчерпани - прочети инструкцията!!!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 21:52 
Offline
Майор
Майор
Аватар

Регистриран на: 16 Ное 2007, 12:03
Мнения: 515
Местоположение: София
Добре дошла при нас!
Както казаха по-горе: не се притеснявай за писането ти на Български,
ние и така се разбираме. То при нас има и хора дето живеят тук и не са
напускали България, а пишат по зле от теб :D .


П.П. Ще ходиш ли на Maiden на концерта?

_________________
Това е лично мое мнение, и никой не трябва да се влияе от него!


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 22:33 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 18 Дек 2003, 20:31
Мнения: 2261
Местоположение: София "RODRIGUEZ MOTORS"
Добре дошла, Кали!!! :evala: :evala: :evala:

_________________
"RODRIGUEZ MOTORS" 0889289511 НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ, НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ!?!?!
http://www.rodriguez.hit.bg


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2008, 23:00 
Offline
Подполковник
Подполковник
Аватар

Регистриран на: 24 Ное 2005, 16:43
Мнения: 969
Местоположение: Sofia
Добре дошла и от мен!!! :bira:

_________________
Riding for the Son.
Изображение


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2008, 01:44 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 15 Юли 2008, 23:08
Мнения: 23
Местоположение: Bucharest, Romania
Áëàãîäàðÿ âè íà âñè÷êè çà òîïëîòî ïðèåì. I ðàäâà ìíîãî íà ïðèÿòåëñêè íà÷èí, ïî êîéòî ñúì ïîëó÷èë òóê. \:D/

Ùî ñå îòíàñÿ äî Iron Maiden êîíöåðò, ìèñëÿ, ÷å èìà îùå áèëåòè. 3a Metallica (23 þëè) íå ñå ïîëó÷è áèëåò. Ñúáóäèõ äî êðàÿ...

Íà 4 àâãóñò, êîãàòî Maiden ùå èãðàå â Áóêóðåù, ñìÿòàì, ÷å âå÷å ùå áúäå íà ïëàæà â Îáçîð è ïèÿ Kawasaki Drink ñ íîâè ïðèÿòåëè îò Áúëãàðèÿ:)

ï.ï. Ìîèòå ïðèÿòåëè ìè êàçà çà Kawasaki Drink è ìîæå áè äà îïèòàòå çàåäíî :)

_________________
Suzuki GSX 600 F
+40.766.66.84.20


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2008, 12:28 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 17 Юни 2008, 16:43
Мнения: 25
Местоположение: София
Привет и от мен, гордея се с теб!!! Сигурна съм, че вече имаш много приятели от България. Пожелавам ти приятни емоций във форума.
Весело изкарване по плажовете!!! :lol:

_________________
YAMAHA FZ-600 S FAZER


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2008, 15:20 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 25 Ное 2005, 14:28
Мнения: 1935
Местоположение: София
Добре дошъл/дошла, желая ти много приятни моменти тука, а също така много нови приятели. :-)

_________________
По-лесно е да обидиш, отколкото да изтърпиш обида. Честният човек не търпи да го оскърбяват, а силният не оскърбява.
Honda Dominator NX 500
Kawasaki GTR1400 '2010


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2008, 16:44 
Offline
Подполковник
Подполковник
Аватар

Регистриран на: 17 Апр 2006, 14:33
Мнения: 965
Местоположение: София
Кали, ASL, pls!

:zelen: :zelen: :zelen: :ozyben:

_________________
+359878 HARLEY

http://www.expertmotors.bg
http://www.vinolamancha.com


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2008, 23:31 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 15 Юли 2008, 23:08
Мнения: 23
Местоположение: Bucharest, Romania
Íèå èìàìå ìíîãî ìàëêî ñâîáîäíî âðåìå, çàùîòî íà óñëóãàòà. Àêî òÿ å ïî äðóã íà÷èí, ïðèñúñòâàõà âàøèòå ñðåùè. Òðóäíî ïîëó÷èõ îòïóñê, çàùîòî òîâà å íîâà ðàáîòà. Íî èìàõ øàíñ: áîñ ìoé ìoòopècò :lol: , òàêà òîé ðàçáèðà ìíîãî :D å ìíîãî äîáúð ÷îâåê, õîðà êàòî íåãî ñà ðÿäêîñò.

Òàêà aç ñå ïîäãîòâÿò äà ïèøàò íà åëåêòðîííàòà ïîùà ñëåäíîòî ñúîáùåíèå:

"Óâàæàåìè Êîëåãà,

Ñëåä 4 àâãóñò, aç ùå áúäå â âàêàíöèÿ, è çàòîâà íÿìà äà áúäå â îôèñà.
Àêî èñêàòå äà ñå ñâúðæåòå ñ ìåí, ìîëÿ, ïèøåòå ìè íà ñëåäíèÿ èìåéë:

íå_îòãîâîðè@òåëåôîí.ro
íå_ñúì@ñèãíàë.ro
îñòàâåòå_ìå@ñàì.ro
èç÷åçíå@ñëåä_êàòî.ro
óìèðàé@áúðçî.ro
çàåò@âèíàãè.ro"

:bira:

(Íàäÿâàì ñå, ÷å äîáðo ïðåâåæäà øåãà :) )

_________________
Suzuki GSX 600 F
+40.766.66.84.20


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 24 Юли 2008, 00:03 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 18 Дек 2003, 20:31
Мнения: 2261
Местоположение: София "RODRIGUEZ MOTORS"
Като специалист в преводите, бих казал, ДОБРА ШЕГА!!! :abravo: :evala:

_________________
"RODRIGUEZ MOTORS" 0889289511 НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ, НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ!?!?!
http://www.rodriguez.hit.bg


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 24 Юли 2008, 11:05 
Offline
Редник
Редник
Аватар

Регистриран на: 05 Май 2008, 19:11
Мнения: 21
Местоположение: Шопия
burning soul написа:
Здрасти Kali. Добре дошъл/дошла. Не се притеснявай за българският-познавам доста хора, които никога не са напускали тая държава, а пък говорят и пишат много по-зле от теб. Приятни забавления във форума :D

:abravo: :abravo: :abravo:
Хубаво е, когато човек се опитва да запази корените си и да се върне един ден към тях. Незабравими емоции при нас. ( и ние при теб, някой ден, де :P

_________________
Избягвайте злополуките по улицата. Карайте по тротоара...


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2008, 22:13 
Offline
Полковник
Полковник
Аватар

Регистриран на: 08 Яну 2004, 18:09
Мнения: 2095
Местоположение: Sofia
ами добре дошла в хахо-клуба!
/това не знам как ще го превеждаш ))/

и приятни емоции на 2 колела и около тях, и из България, и тук!

благодарност за старанието да пишеш на български! :evala:


Върнете се в началото
 Профил  
 
 Заглавие:
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2008, 23:31 
Offline
Майор
Майор
Аватар

Регистриран на: 21 Мар 2006, 18:14
Мнения: 629
Местоположение: Sofiq
Johny Bravo написа:
Кали, ASL, pls!

:zelen: :zelen: :zelen: :ozyben:


е, предполагам щом представянето е в този раздел, може да махнеш "С"-то...

Добре дошла ! Много приятна изненада бе твоето представяне !


Върнете се в началото
 Профил  
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща

Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 2 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Търсене:
Иди на:  
cron
Форума се задвижва от phpBB® Forum Software © phpBB Group
Преведено от yarnaudov.com